I

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตอบสนองกำลังการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พัฒนาทีมงานให้พร้อมสำหรับโอกาสในการเติบโตร่วมกันกับองค์กร

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

กิจกรรมต่าง ๆ

Scroll to Top